ประกาศราคากลาง

ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน ๑ งาน (โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 )

อ่านต่อ »

ราคากลางจ้างบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 งาน (โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 )

อ่านต่อ »

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ

อ่านต่อ »