ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและการโค้ดดิ้ง (Coding) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »