ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในน้ำเสีย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว คณะบริหารศาสตร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและการโค้ดดิ้ง (Coding) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

อ่านต่อ »