ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำภาคสนาม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้บริการน้ำดื่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Learning Center) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 7 (โรงเพาะฟัก) พร้อมครุภัณฑ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปลูกพืชทดลอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »