มกราคม 23, 2019

Activity/Highlight

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงขึ้น) ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ พื้นที่นามน

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ »