รับสมัครเรียน

รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (รอบพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่3) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท บธ.ม. การจัดการ บัญชีบริหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่3) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »
รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่2) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »