ข่าวเด่น

Activity/Highlight

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) คุณลักษณะของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์(คศศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศิลปศาสตร์(คศศ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะบริหารศาสตร์(คบศ.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะบริหารศาสตร์ (คบศ.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.) คุณลักษณะของคณบดีที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา(คศน.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ใน 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

อ่านต่อ »