ทดสอบชิมอาหารจากฝีมือเชฟรุ่น 1 การฝึกอบรมอาหารนานาชาติบนเรือสำราญ จากสมาคมวิชาชีพเรือ สำราญร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจา […]

ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหว […]

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดหลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการ การโรงแรม การประกอบอาหาร

หลักสูตรแม่บ้านสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญนานาชาติ H […]

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสัมมนา “เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและผู้ประกอบการในมณฑลกุ้ยโจว”

วันที่ 26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ภาคีเครือข่ายได้จัดสัมมนา “เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและผู้ประกอบการในมณฑลกุ้ยโจว” ในงานสัปดาห์การศึกษา จีน – อาเซียน ประจำปี 2021 เนื้อหางานสัมมนาเกี่ยวข้องกับการผลักดันความร่วมมือของผู้ประกอบการชาวจีนโพ้นทะเลในไทยและผู้ประกอบการในมณฑลกุ้ยโจว สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในไทยและในกุ้ยโจวแสวงหาความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งสนับสนุนมหาวิทยาลัยกุ้ยหยางในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและทางวิชาการ
รองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มิตรภาพไทยจีนแน่นแฟ้นและสะพานเชื่อมความแน่นแฟ้นที่สำคัญที่สุดคือการค้า โดยคาดหวังว่าความ ร่วมมือด้านการศึกษา จะสามารถยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อยให้มีศักยภาพ และพัมนาไป
ข้างหน้าได้
โดยในงานวันดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกล่าวในงาน ดังนี้
1 . Mr. Lu Baoping เลขาธิการพรรคฯ ประจำมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง
2. รองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3. อดีตเอกอักคราชทูตจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ ท่าน Guan Mu
4. ประธานสมาคมหอการค้าไทยจีน นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ( Lin Xuqin)
5. ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยจีน นายวิเชียร เปียคง (Kuang Jinrong)

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการปลูกมันสำปะหลัง

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการปลูกมันสำปะหลังแบบครบวงจร ร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท สฤก จำกัด บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เกษตรกรกลุ่มแปลงมันใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการปลูกมันสำปะหลังแบบครบวงจร ร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท สฤก จำกัด บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เกษตรกรกลุ่มแปลงมันใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่ได้จากผลการวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่นำร่อง จำนวน 3,000 ราย พื้นที่ 10000 ไร่ พัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 และเพื่อบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

นักวิจัย ม.กาฬสินธุ์ นำนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง เกิดราย ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง

นักวิจัย ม.กาฬสินธุ์ นำนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งต่างๆ ให้เกิดรายได้สูงสุด และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น อันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านหนองแสง และบ้านคำเขื่นแก้วเหนือ ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ดีขึ้นและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารนานาชาติ

โดย เล็งเห็นถึงโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมเรือสำราญ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการกำลังคนขึ้นไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ บนเรือสำราญจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านเรือสำราญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้น เพื่อเปลี่ยนโอกาสที่มีให้เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว

สัมมนาผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน Action Plan ตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ A40

ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับองค์กร (แผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมกำหนดทิศทาง และวางแผนการผลิตกำลังคนเฉพาะทางตามความต้องการ ของประเทศ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น มีการระดมแนวความคิดเห็น และเกิดการมีส่วนร่วมทำให้การบริหารจัดการภาพรวม มหาวิทยาลัย สามารถขับเคลื่อนแผนงาน Action Plan ตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ A40 หรือแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565