ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ห […]

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ เอกสารแนบท้ายที่ 1 (รายชื่อนักศึก […]

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารนานาชาติ

โดย เล็งเห็นถึงโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมเรือสำราญ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการกำลังคนขึ้นไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ บนเรือสำราญจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านเรือสำราญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้น เพื่อเปลี่ยนโอกาสที่มีให้เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.กาฬสินธุ์ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่