มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC รุ่นที่ 3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

        วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย หัวข้อ “อบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC รุ่นที่ 3” โดยกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความตั้งใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยผ่านกลไกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum: CLC) โดยใช้ระบบคลังหน่วยกิต ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นคู่ความร่วมมือที่เข้มแข็ง

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล วารินทร์ 

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส
#KSU
#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin