ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับแรงงานภาคอีสานให้เป็นแรงงานศักยภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

        วันนี้ (1 พ.ค. 2567) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี นายสมชาติ สุภารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU ในการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย โดย ใช้กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบคลังหน่วยกิต โดยประยุกต์ใช้กลไกของระบบรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจง (Micro Credential) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แรงงานทุกช่วงวัยด้วยธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จากการฝึก และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการแข่งขันฝีมือแรงงาน
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการร่วมบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งนี้ เป็นโครงการนำร่อง การใช้ระกลางใน “การรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจง” (Center of Micro Credential: CMC) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการฝึกอบรมโดยเริ่มต้นจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และจะขยายผลไปสู่สาขาวิชาในคณะอื่น ในมหาวิทยาลัยการฬสินธุ์ในระยะต่อไป
ในการประชุมหารือครั้งนี้ ได้ข้อสรุปในการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่

  1. จัดให้โครงการนี้เป็นโครงการ Flag ship ของ กพร.และมกส.
  2. ใช้กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ มกส. เป็นกลไกหลักเริ่มต้นในการดำเนินงาน
  3. ขยายสาขาในการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มเติม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและมีผลผลิตสามารถนำเสนอได้ในเดือน พ.ค.2567

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส

#KSU

#KalasinUniversity

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin