กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการย่อย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin