9 ธันวาคม 2565 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin