ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin