ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin