ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin