ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin