โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประชาสัมพันธ์ 🔇🔇 เชิญชวนประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ผ่านระบบออนไลน์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พื้นที่ดำเนินการ ทุกตำบลทั้งประเทศ
เปิดรับสมัครเริ่มสมัคร รอบที่ 1 💞วันที่ 17 -21 มิถุนายน 2565 นี้
📌จ้างงาน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี >>15,000 บาท/เดือน
📌 ประชาชนทั่วไป >> 9,000 บาท/เดือน
📌 ระยะเวลาจ้างงาน จำนวน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565
🎉🎉เปิดให้มีการลงทะเบียนร่วมโครงการ U2T for BCG ผ่านทางเว็บไซต์  http://u2t.ac.ch 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin