ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin