มกส. ผ่านการประเมิน ได้รับการ Certify ให้เป็นหน่วยประเมินรับรองสมรรถนะด้านการใช้ Digital มาตรฐานสากล ICDL ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ระดับที่ 1-3

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม และทีมงาน เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็น หน่วยประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือสากล ICDL ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
ผลการประเมิน
       มกส. ผ่านการประเมิน ได้รับการ Certify ให้เป็นหน่วยประเมินรับรองสมรรถนะด้านการใช้ Digital มาตรฐานสากล ICDL ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
ระดับที่ 1-3

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin