ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  รอบที่ 2 โควตาประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 –>(คลิก)

ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลิก)

คณะบริหารศาสตร์ (คลิก)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (คลิก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คลิก)

คณะศิลปศาสตร์ (คลิก)

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

       – ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 (คลิก)

       – ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  (คลิก)

        – ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 (คลิก)

        – ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (คลิก)

        – ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 (คลิก)

       – ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 (คลิก)         

       – ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (คลิก)

       – ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (คลิก)       

       – ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา  แบ่งออกเป็น ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 (คลิก)

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ https://student.mytcas.com  10 – 11 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา  15 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 17 – 21 พฤษภาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin