ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิก ประกาศรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ 12(4) และ (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 และประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ 12(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin