ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)รอบที่ รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)รอบที่ รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด (คลิก)

*************************************************

1. ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ ดังนี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (คลิก)

คณะบริหารศาสตร์  (คลิก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (คลิก)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (คลิก)

คณะศิลปศาสตร์  (คลิก)

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

         – ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  (คลิก)

         – ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา   (คลิก)

          – ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์  (คลิก)

          – ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์  (คลิก)

          – ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย  (คลิก)

         – ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ  (คลิก)         

         – ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (คลิก)

         – ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (คลิก)

         – ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา  (คลิก)

2. กำหนดการเข้าระบบยืนยันสิทธิ Clearing House

     – ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนกลาง (ทปอ.) คลิก  www.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์ระหว่าง วันที่  22-23 กุมภาพันธ์  2564

                                                                                                                     คลิก  www.mytcas.com

คู่มือการใช้งาน tcas 64 –>> (คลิก)

3. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิและมีสิทธิ์เข้าศึกษาและวิธีการรายงานตัวฯ

      – วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2564

4. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านออนไลน์)

    – วันที่ 1-5 มีนาคม  2564

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin