คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องลำปาว คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครูเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สอนได้มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้งด้านมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต และหวังจะได้รับคำชี้แนะ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไข อันจะส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตครู ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin