Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย

 เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคลลากรกลุ่มงานวิทยบริการได้เข้าร่วมประชุม”โครงการระบบฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย”  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ พัฒนาระบบบริหาร จัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมฯเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนมีการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อีกด้วย    

วินัย ชุ่มอภัย     : ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ปกข่าว

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin