ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

*****************************************************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา   ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

    -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจำแนกเป็น คณะ/ระดับการศึกษา ดังนี้

คณะบริหารศาสตร์      

      -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >> คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา (ภาคปกติ) >> คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี >> คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

      -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >> คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา >>คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี >> คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >> คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา  >> คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี >> คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี >> คลิก

คณะศิลปศาสตร์ 

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี >>คลิก

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (พิเศษ) >>คลิก

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

      -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี >>คลิก

*****************************************************************************************************************************************

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 

1. กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ESS ดังนี้

– ลิ้งค์สำหรับกรอกข้อมูล คลิกที่นี่
– การเข้าสู่ระบบให้ใช้ รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก (สามารถดูที่ไฟล์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) และ รหัสบัตรประชาชน
– เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วน้อง ๆ จะได้เอกสาร 2 ไฟล์ คือ 1) ใบประวัติ 2) ใบแจ้งชำระเงิน
– อ่านคู่มือการกรอกประวัติในระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่

“รหัสผู้สมัครสอบนักศึกษาสามารถไปดูในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา”

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อเข้ากรอกข้อมูลประวัติและยืนยันการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยนักศึกษาจะพิมพ์ (1) ใบประวัติ (2)ใบแจ้งชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,100 บาท                           ****************************************************************************************************************************************

2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาโดยสามารถทำได้ ดังนี้

– นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ไปชำระที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา
– หรือ ชำระผ่านหมายเลขบัญชี 404-3-19565-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย
– หรือ นำใบแจ้งชำระเงินจากข้อ 1 ชำระด้วยตนเองที่งานคลัง ม.กาฬสินธุ์ ทั้งสองพื้นที่
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,100 บาท

*****************************************************************************************************************************************

3. อัพโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์

– อัพโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

1) ใบประวัติจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
2) ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ ESS (จากข้อ 1)
3) หลักฐานการชำระเงิน
4) บัตรประชาชน
5) ทะเบียนบ้าน
6) ใบแสดงผลการเรียน

*****************************************************************************************************************************************

สอบถามเพิ่มเติม : 086-4584365  ,  043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin