ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin