ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL WORKFORCE BASICS พ.ศ. ๒๕๖๓

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin