ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin