ประการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตัวแทนจากบุคลากรอื่นที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin