ประกาศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๖๒

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin