ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ (๑๗) (๖) และ (๗) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ. ศ. ๒๕๖๐

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin