ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ (๑๗) (๖) และ (๗) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ. ศ. ๒๕๖๐

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin