ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ (๑๗) (๖) และ (๗) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ. ศ. ๒๕๖๐

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin