เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๗(๖) และ(๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin