Activity/Highlight

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจทํานุบํารุงสืบสานพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมกับ คุ้มวัดดงปอ ชุมชนดงปอ ชุมชนหาดลำดวน ชุมชนหัวคู-หนองเรือ โรงเรียนชาญยุทธวิทยา และโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 5 ดง

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »