Activity/Highlight

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมสตรอาเซียน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บูรณาการจัดโครงการ “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้าอันดับ 4 ของประเทศ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Ranking) Total Score โดยมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย (Foundation for the Promotion of Ministry of University Affaires) (FPMUA) ประเทศไทย

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี ในการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรม CLC open house พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (ESTACON 2022) พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 14

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในงานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการ “การแข่งขันกีฬาฟุตซอล” ประจำปี 2565

อ่านต่อ »