Previous
Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่3) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 รับตรง Direct Admission ครั้งที่3) ประจำปีการศึกษา 2565

พื้นที่ในเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
พื้นที่นามน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
พื้นที่ภูสิงห์ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์