Tag: Tag: sdg5

Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส จัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมฝั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย

Read More »
Tag: sdg13

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมรำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เพื่อให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read More »
Tag: sdg10

ศูนย์ทดสอบทางภาษา ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน CEFR (TOEFL Junior) ได้คะแนนในระดับที่สูง

Read More »
Tag: sdg10

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดตลาดนัดส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯและโครงการ EDI Fair 2024 คาดหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Read More »
Tag: sdg10

ศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)

Read More »