Tag: Tag: sdg11

Tag: sdg11

ม.กาฬสินธฺุ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า YEC และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Ture 5G Rov E – SPORTS 2024 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” สนามกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg11

จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ตามระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโครงการ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กรรมการ กพว.เยี่ยมคณาจารย์” ประจำปี พ.ศ. 2567

Read More »