Tag: sdg11

sdg11

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ ให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

Read More »