ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สมัคร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๙(๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมห […]