ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามข้อ ๑๒ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เปิดรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร คลิก สมัคร ที่นี่ คลิก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบัน House of Hospitality เปิดหลักสูตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ และเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการ การโรงแรม การประกอบอาหาร

หลักสูตรแม่บ้านสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญนานาชาติ H […]

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก : กาฬสินธุ์โมเดล

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการปลูกมันสำปะหลัง

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการปลูกมันสำปะหลังแบบครบวงจร ร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท สฤก จำกัด บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เกษตรกรกลุ่มแปลงมันใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการปลูกมันสำปะหลังแบบครบวงจร ร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท สฤก จำกัด บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เกษตรกรกลุ่มแปลงมันใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่ได้จากผลการวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่นำร่อง จำนวน 3,000 ราย พื้นที่ 10000 ไร่ พัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 และเพื่อบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ เอกสารแนบท้ายที่ 1 (รายชื่อนักศึก […]