ม.กาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรมนำองค์กรทำความดี ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการต้นกล้าคุณธรรมจริยธรรมนำองค์กรทำความดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ คุณประมวล บุญมา และคุณอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรศูนย์คุณธรรม ในการจัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในชุมชน และองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นจำนวน 2 วัน วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่ในเมือง

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin