ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเว้ (Hue University) ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมโครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ กรณีมหาวิทยาลัยเว้ (Hue University) และกล่าวต้อนรับนักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา เพื่อเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ


การจัดโครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ กรณีมหาวิทยาลัยเว้(Hue University) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การสอนสำหรับนักศึกษาเวียดนาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเว้ ซึ่งในวันนี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้ รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 23 คน ที่มาร่วมโครงการสร้างประสบการณ์การฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเครือข่ายภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โรงเรียนกมลาไสย และโรงเรียนร่องคำ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2567

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin