คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ จัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 รวมองค์ความรู้ดีๆ ด้านการเกษตร สินค้าครบ ช๊อปสะใจ ราคาพิเศษ 21-30 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง เวลา 18.00 น. นายธวัชชัย  รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2567 และ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในเขตพื้นที่เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร โดยมีนักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักเรียนจากโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมงาน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์  เพชรจุล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป การจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานราชการและเอกชน และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน(วงโปงลาง) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ การแข่งขันทักษะจัดสวนถาด การประกวดแคคตัส การประกวดโครงงานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันข้าวเหนียวมะม่วงกาฬสินธุ์ การประกวดธิดาเกษตรกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 และการประกวดธิดาเกษตรกาฬสินธุ์จำแลง ประจำปี 2567 เป็นต้น 

นายธวัชชัย  รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์   เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รู้จักและเข้าใจองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด การแข่งข้นทักษะด้านการเกษตร  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาบุคคลากร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม งานฟาร์ม บริการวิชาการทางด้านการเกษตร เป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin