ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบือ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร์ กันธาพรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันด้านวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม โดยจะมีการต่อยอดพัฒนาไปสู่หลักสูตร Non-Degree และการผลิตบทเรียนออนไลน์ KUMOOC ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ มีประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม พร้อมเปิดตัวกิจกรรมร่วมมือแรกเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสวนา เรื่อง “คนค้นควายพลิกโฉมควายไทย” วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. -12.00 น. ในงานมหกรรมการประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกันว่า “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญและชานาญทางด้านกระบือ และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2567 นี้จะมีการจัดเสวนาและประกวดกระบือในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานผลงานวิจัยและวิชาการทางด้านกระบือ และมีประสบการณ์ในการจัดเสวนา การประกวดกระบือ มาร่วมจัดงานดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานทั้งสองจึงได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในการดาเนินงานด้านกระบือ ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบือ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างมีคณาจารย์ และบุคลากรที่เชี่ยวชาญและชานาญทางด้านกระบือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสถาบันการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม สร้างสมรรถนะกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก และมีบทบาทสาคัญในการศึกษา การวิจัย การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบือสู่เกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ได้กาหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือทางวิชาการให้มีการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์แก่ผู้สนใจ ร่วมกันดาเนินโครงการฝึกอบรม เสวนาทางวิชาการ หรือกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ มีการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ในการศึกษา การวิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ อีกทั้งร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาพันธุ์กระบือของไทย”

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา ผู้อานวยการสานักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นผลจากการศึกษา วิจัยร่วมกันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสานักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานบริการวิชาการ จะนามาจัดทาองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร และผู้สนใจผ่านการพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) และการผลิตบทเรียนออนไลน์ KUMOOC ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนด้วยตนเองได้โดยไม่จากัดวุฒิการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการ มีประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม”

จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนผู้สนใจแนวทางการทาธุรกิจเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงควายทั่วประเทศ ร่วมการเสวนา เรื่อง “คนค้นควายพลิกโฉมควายไทย” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. รับชมถ่ายทอดสด online ผ่านเฟซบุ๊กสานักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ https://www.facebook.com/llldo และเข้าร่วมงานมหกรรมการประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin