ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าเมือง  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรไทย โดยมี นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากนั้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาชน และนักเรียน เข้าพิธีและรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

สำหรับ “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคติธรรม  ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้นำไปเผยแพร่ขยายผลทุกช่องทาง และนำไปบรรจุไว้ในการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ ตลอดปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง  อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติ

 

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin