สำนักงานอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางปฏิมา บุษราคัม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน ด้านระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของ กองกลางเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร นำ ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ในการสร้างเครือข่ายความร่วม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับภูมิภาคต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin