ร่วมกับโรงเรียนด่านขุนทด จัดค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมทักษะ พัฒนาความร่วมมือหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (CLC)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (8 พ.ค. 2567) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ ดร.เฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนด่านขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการภายใต้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จำนวน 103 คน ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริม ความรู้ ทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานของการเรียนภาษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ครบถ้วน นักเรียนได้เรียนรู้ในฐานกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มภาษาจีน กลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันคู่พัฒนาระดับอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรร่วม โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเก็บหน่วยกิต ล่วงหน้าระบบคลังหน่วยกิต และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วตั้งแต่ ปีการศึกษา 2565 มาจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin